Overview | Register | Login | Help
Search Orchipedia:

Inventarisatie knelpunten emissiebeperking potorchidee├źn 2012

 

Introduction

De teler van potorchideeën, staat de komende jaren voor een grote uitdaging. De Kaderrichtlijn Water maakt het noodzakelijk dat de emissie vanuit de glastuinbouw daalt tot een nagenoege nulemissie in 2027. De emissie naar het oppervlaktewater moet dus fors worden verminderd. De verwachting is dat in juli 2012 de emissienormen van kracht worden. Voor bijvoorbeeld Phalaenopsis geldt dan een emissienorm van 300 kg N/ha/jaar. Deze norm loopt in de komende jaren verder af. Uit onder andere het project Emissie 2 is gebleken dat momenteel in de teelt van potorchideeën (te) veel water geloosd wordt met (te) veel stikstof en fosfaat. Het is nog onvoldoende duidelijk wat ervoor nodig is om het lozen in de nabije toekomst drastisch omlaag te brengen. Doel van dit project is het in kaart brengen van de problematiek en het inventariseren van de knelpunten voor optimaal hergebruik van drainwater. Dit moet inzichtelijk maken wat ervoor nodig is om de problemen op te lossen en optimaal hergebruik van drainwater in de potorchidee mogelijk te maken. Hiertoe is een enquête uitgevoerd en is een deel van de geënquêteerden nader gevraagd naar hun bevindingen, opinie en ervaringen voor wat betreft de emissiereductie bij de potorchideeënteelt. 31 telers hebben meegedaan aan deze enquête. Daarvan lozen 20 telers het drainwater afkomstig van de teelt. 11 telers hergebruiken het drainwater binnen het bedrijf. Van de 20 telers zijn er een aantal die op de korte termijn overgaan tot hergebruik van het drainwater. Een aantal geeft aan om technische redenen niet over te kunnen gaan op hergebruik van drainwater. Bij een van hen vindt nieuwbouw plaats, waarbij direct voorzieningen worden aangebracht om te hergebruik mogelijk te maken. Uiteindelijk zijn er bij 20% van de niet-hergebruikende telers technische problemen om tot hergebruik over te gaan. Dit is voor deze groep telers een belangrijk knelpunt, wat in een aantal gevallen alleen na zeer ingrijpende aanpassingen is op te lossen. De redenen die telers aangeven om drainwater te lozen verschillen per bedrijf. Over het algemeen geven de niet-hergebruikers aan dat het risico op ziekten een belangrijke reden is om niet over te gaan op hergebruik. Voor de hergebruikers is deze reden minder belangrijk, mogelijk leidt het gebruik van een ontsmetter na verloop van tijd ook tot vertrouwen in de werking van de ontsmetter. Bij de hergebruikers komt met name het gebrek aan ervaring en kennis over de verschillende elementen in het voedingsrecept naar voren als een knelpunt voor verdere optimalisatie van hergebruik. Ook niet-hergebruikers geven aan dit een knelpunt is. Momenteel is onvoldoende duidelijk welk element wanneer tot schade zou kunnen leiden. Daarnaast is niet bekend welk percentage van het gietwater maximaal uit drainwater mag bestaan en wat de maximale EC is wat het gewas kan hebben. Telers geven aan graag te zien dat er door middel van een praktijkonderzoek meer ervaring wordt opgedaan in hergebruik en de verschillende voedingsrecepten. Naast onderzoek zou ook het uitwisselen van ervaring binnen bijvoorbeeld praktijknetwerken een oplossing kunnen zijn. Een teler geeft aan geen heil te zien in praktijkonderzoek en het uitwisselen van ervaringen, omdat de diversiteit van de bedrijven te groot is.http://www.tuinbouw.nl/sites/default/files/documenten/14263.28%20eindrapportage%20inventarisatie%20knelpunten%20emissiebeperking%20potorchideeen%20april2012.pdf

Table of contents

Images

Files

Source

Date: 2017-01-25 15:20, source: