Overview | Register | Login | Help
Search Orchipedia:

Cymbidium teelttips

 

Introduction

In deze rubriek worden algemene teelt tips voor Cymbidium gegeven

Table of contents

Vroeg sortiment

Het sortiment dat voor 1 november moet bloeien, moet in
november in rust gaan. Wijder zetten en schoonmaken zijn
zaken die gedaan moeten worden voor de Kerst, uiterlijk
direct na de jaarwisseling! De gemiddelde etmaaltemperatuur
moet ca. 13°C zijn, dus overdag 13-14°C en de nacht
11-12°C. Veel kouder hoeft niet, kouder kan zelfs negatief
zijn voor de productie bij bepaalde soorten. Bij extreem
koud weer kan tijdelijk 1-2°C worden gezakt. Bij “warmere”
weersomstandigheden zoals bij 12°C en méér buiten, zorg
dan dat het gewas op tijd nog enigszins wordt geactiveerd
door enkele uren een minimum buis te stoken, maar voorkom
dat het toch TE WARM wordt.
Geef in deze fase schoonwater of maximaal 0,25 EC mee.
Blijf de drain controleren! Vanaf eind januari op zijn vroegst
tot half februari, moet de gemiddelde etmaaltemperatuur naar
de 20°C. Vanwege de stookkosten, stookplanning, gewenste
bloeitijd e.d. kunt u hier ook 1 tot 2 weken later mee beginnen.
Van belang is wel dat als u hiermee later begint, beter
moet zorgen dat ook de gewenste temperatuursom wordtgehaald. Houd halverwege de middag de ramen dicht om
de temperatuur voldoende hoog te houden, vocht te sparen
en ook zuiniger te zijn met energie en trek een LS-10 of
AC-foliescherm dicht.
Sommige bedrijven hebben wel gestookt, maar komen niet
vroeger. Controleer dan de gerealiseerde etmaalgemiddelden.
Die kunnen toch te laag zijn geweest. Blad- of
planttemperaturen spelen ook een rol en door uitstraling met
geopende doeken kan dit lager zijn dan gedacht. Ook hogere
EC’s door te hoge EC-gift, of een te lage watergift wat een
hogere EC in de pot tot gevolg heeft, werkt vertragend. Als
het warmer wordt dan 21°C, dan wordt de bloemtakstrekking
geblokkeerd. Bloemtakken die kleiner zijn dan ca. 10 cm,
groeien dan niet uit. Zijn de takken langer dan 10 cm en het
wordt warm, dan gaat de strekking heel snel.

Kerst sortiment

Een vergelijkbaar scenario als hierboven, maar dan 1,5 maand
later. U moet zorgen dat die afdeling voor Valentijn op zijn
plek staat. U neemt een risico door na Valentijn de planten te
verplaatsen. Door op tijd de planten wijder te zetten, zijn ze
geacclimatiseerd voordat de temperaturen overdag te hoog
oplopen en/of de RV te laag wordt.
Als dat gebeurt, is er een grote kans op verdroging van de
bloemtakknop. Bekend is dat de verdamping, dus ook de
wateropname in de eerste 14 dagen na het verplaatsen van
Cymbidium planten, 50% lager is dan normaal. Vanaf begin
april kan hier de gemiddelde etmaal ook op 20°C worden
ingesteld. Over het algemeen gaat dit op de natuurlijke weg.
Op dit moment is het van belang goed te letten op het
waterverbruik. Er zijn cultivars zoals Green Zenith ‘Machteld’
die deels voor en deels na Kerst kunnen bloeien en dan
tijdens de takstrekkingsfase veel water opnemen. Bent u een
“droge” teler en het wordt zonnig weer, dan moet u een extra
druppelbeurt inbouwen. Anders krijgt u knoprui.
Blijft het echter zacht en vochtig weer en u bent een “natte”
teler, dan kunt u beter een beurt overslaan omdat u anders
sommige soorten van de wortel giet. Meet wekelijks de giften
drainhoeveelheden, controleer de EC van de drain bij
verschillende soorten. U kunt daar veel leed mee voorkomen
omdat u op tijd ziet dat soorten meer of juist minder water
opnemen. Bovendien kunt u aan de hand van EC-drain
zien als die oploopt, dat de planten minder of geen voeding
meer nodig hebben. Verlaag de EC dan! De wortels blijven
beter en de ervaring is dat bij lagere EC’s de plant sneller enmakkelijker nieuwe wortels maakt na de bloei. Verder is het
van belang in dit sortiment, maar ook in het mid sortiment, dat
de minimum watertemperatuur ca. 12°C is. Zeker wanneer het
vriest en u water onder het ijs van het bassin vandaan haalt,
dan is dit te koud. De wortels kunnen wel wit blijven, maar de
tak wordt slapper.

Mid sortiment en Pasen

Het mid sortiment bouwt in principe zijn “koubehoefte” al op
tijdens de uitgroei-takstrekking en de bloei vanaf november tot
begin maart. Voor de productie, die na Vrouwendag valt maar
voor Pasen, gelden wat aanpassingen. In 2015 valt Pasen
vrij vroeg op 5 april. Om dan op tijd te komen zult u wellicht
harder moeten stoken om op tijd bloei te realiseren. De kans
bestaat dat er te weinig kou gegeven kan worden voor dit
sortiment. Dit kan dan weer leiden tot een verdere verlating
van dit sortiment in het volgende bloeijaar.
Omdat Pasen 2015 vroeger valt, moet u kiezen of dat u vanaf
begin november iets warmer gaat telen zodat uw productie
op tijd komt, of dat u vanaf begin november al zo actief
kouder gaat om de productie te verlaten naar Moederdag.
Met “actief” bedoelen wij niet alleen zo koel mogelijk telen,
maar ook rekening te houden met de luchtvochtigheid en
buitentemperaturen. Zorg dat het gewas blijft verdampen met
minimaal 2-3 liter per m2 per week. Als u het mid sortiment in
twee afdelingen heeft staan en u kunt dit apart regelen, dan
kunt u splitsen. En om u er nu al op te attenderen: in 2016 valt
Pasen nog ruim 1 week vroeger!

Laat sortiment

Het late sortiment wordt nu nog warm gehouden met een
etmaalgemiddelde van minimaal 20°C. Voor zeer late bloei
duurt de warmteperiode tot de Kerst en sommige kwekers
gaan door tot begin/half januari. Bedrijven die ook in juni
een goed klimaat kunnen realiseren, zijn in staat bij hoge
temperaturen een goede takkwaliteit te houden. Hogere
kassen, nevel, dakberegening en of buitenscherm, moeten
dan wel beschikbaar zijn. Als dat niet het geval is, dan zijn de
risico’s voor extreem late bloei te groot.
De afbouw naar koud moet in stapjes gebeuren zodat dit 10
tot 14 dagen duurt. Koud kan dan heel koud zijn. Dit hangt
ook af van de buitenomstandigheden en de luchtvochtigheid.
Vriest het, dan kan het best lager dan 10°C worden. De
verdamping is onder die omstandigheden meer dan
voldoende. Is het weer te warm voor de tijd van het jaar, dan
moet u naast veel ventileren, toch elke dag 1 tot 1,5 uur de
minimum buis aanzetten om het gewas te stimuleren met
verdamping.In de late afdeling kan het gewas zeker tot medio januari nog
veel voeding tot zich nemen. Het kan makkelijk dat u nog 0,7
EC geeft en maar 0,4 in de drain vindt. Dit kan binnen een
week stoppen en de plant neemt dan niets meer op. EC-drain
loopt dan op. Direct de EC halveren! Blijf elke week diverse
soorten controleren op EC- en pH-drain en zorg ervoor dat
de planten gemiddeld ca. 2-3 liter/m2/week verdampen. Dit is
minder dan op een gemiddelde zomerse dag!

Bestrijding

De plaag die u óók in de winter moet controleren is spint. In
de late afdeling wordt lang door gestookt. Elke kas heeft zijn
eigen plekken waar vaker hardnekkig spint kan voorkomen.
Vooral wanneer gestookt wordt, is gevaar voor spint groter.
Zeker bij gevoelige soorten. Controleer die plekken zeker nu
het nog warm is. Dan kunt u nog een effectieve bestrijding
uitvoeren. Laat u het op zijn beloop, dan wordt de aantasting
op zijn vroegst pas tijdens het binden zichtbaar en dan is
bestrijden zeer lastig. Dit verhaal geldt ook voor vroeg en mid
sortiment. Het zeer vroege sortiment vraagt om extra aandacht
wanneer de temperaturen weer worden verhoogd. Als u
regelmatig scout, kan het nooit uit de hand lopen en is met
minimale bestrijding een vrijwel spintvrije teelt mogelijk

Sneeuw

Als het sneeuwt, dan is de verdroging van het kasklimaat
gelijk aan dat van mooi weer begin april. De kas werkt dan als
een condensdroger. Het smelten van ijs of sneeuw van 0°C
kost 10x meer energie dan dezelfde hoeveelheid water of ijs
1°C in temperatuur te verhogen.De temperatuur in de kas hoeft dan helemaal niet warm aan
te voelen, maar de vochtonttrekking door het klimaat aan plant
en pot is groter dan gedacht. Er moet dan meer water worden
gegeven. Dit geldt voor alle fasen!

Luchtvochtigheid

Het is nu herfst. In zijn algemeenheid kun je twee hoofdlijnen
onderscheiden ten aanzien van de luchtvochtigheid. Te laag
in voorjaar en zomer, te hoog in herfst en winter. Vanaf eind
juli/medio augustus, afhankelijk van de weersomstandigheden,
moet een actief RV-beleid worden gevoerd. Dit betekent op tijd
ventileren en stoken.
Over het algemeen moet er een actief klimaat worden
gerealiseerd. Dus ventilatielijnen op of onder de stooklijnen.
Zodra het onder de 5°C komt en of gaat vriezen, dan wordt
er meer gestookt en verdwijnen klimaatproblemen. In de loop
van januari/begin februari kan de RV in de kas te laag worden,
vooral bij vriezend weer en/of noordoosten wind. Dan moet de
schakelaar worden omgezet naar “vocht sparen”. Dus minder
snel ventileren, schermen dichter houden om zodoende
minder vocht uit de kas te verliezen.
Bij natte ondergronden en plekken in de kas door dicht
geslibde gronden, slechte drainage e.d. kampen veel
bedrijven met te hoge RV’s en slakken. Oplossing is het laten
profileren van de ondergrond, folie erover en drainslangen in
speciale sleuven. Drainwater opvangen en afvoeren op sloot
of riool. Men name in de herfst-winterperiode is de RV beter
beheersbaar waardoor een behoorlijke energiebesparing
mogelijk is. Bovendien, omdat de ondergrond droog is, is
het voor de werknemers prettiger om te lopen. Verder is de
infectiedruk van onkruid lager en dus ook een lagere kans op
ongedierte zoals trips. Tot slot kan afgevallen blad makkelijker
worden opgeruimd. Bovendien, de wetgeving gaat veranderen
en op termijn moet er gerecirculeerd worden. Dus dit moet
door elk bedrijf worden gedaan

Muizen

Het muizen seizoen is ook begonnen. Zodra het kouder wordt
en de akkerbouwgewassen worden geoogst, zoeken deze
dieren overwinteringsplaatsen. Een kas met Cymbidium
pollen is daar een van. Sommige Cymbidium soorten zijn
zeer geliefd vanwege hun goede smaak. Muizenkorrels in
lokdozen of pijpen met korrels op tijd neerzetten, kan een
hoop geld besparen.

Images

Files

Source

Date: 2014-10-22 09:29, source: Floricultura. 2014