Overview | Register | Login | Help
Search Orchipedia:

C/N-verhouding in bark

 

Introduction

De verhouding tussen koolstof en stikstof in de bark, een veel gebruikt mengsel in diverse orchideeëngeslachten, is bepalend voor de omzettingssnelheid van stikstof en de vertering van substraat. Gezien de teeltduur van Orchideeën in het algemeen, is het belangrijk dat het substraat luchtig blijft en voldoende zuurstof blijft bevatten. Voor de epifytische Phalaenopsis geldt dat deze zijn vocht voornamelijk opneemt tijdens het gieten!
Bark afkomstig uit de zuidelijke landen is harder en verteert minder snel dan bark afkomstig uit minder lichtrijke gebieden. Eenvoudigweg te verklaren doordat bij meer licht en hogere temperaturen meer droge stof wordt aangemaakt (koolstof) dan stikstof. Stikstof wordt vastgelegd in organische stof. De herkomst speelt dus een rol, maar ook de toevoeging en het gebruik van stikstofhoudende meststoffen als Ureum. Deze meststof die niet meetbaar is in EC, geef je ongemerkt te veel. De omzetting verloopt eerst naar ammonium en afhankelijk van licht en temperatuur naar nitraat. Het zijn ook weer de temperatuur en lichthoeveelheid die tezamen met de stikstof bepalen hoe snel stikstof wordt vastgelegd in organisch materiaal. Hiervan kan vervolgens de grond snel dichtslempen. Hoe hogere temperatuur en hoe meer licht, hoe sneller de omzetting gaat. De bark verteert sneller, waardoor de hoeveelheid stikstof in het substraat snel toeneemt. Dit verloopt van Ureum/NH2 à Ammonium/NH4 (à Nitraat/NO3), met kans op welig gewas en uitval door bacteriën en schimmels. Tijdens de teelt kan er sneller worden gestuurd op de C/N-verhouding, dan wanneer extra meststoffen al vanaf het begin aan bark worden toegevoegd. Vergelijk dit met een te snelle start, waarna je vóór de finish jezelf vrijwel zeker tegenkomt!
Uit de praktijk is bekend dat waarde boven de 50 de beschikbaarheid van stikstof voor de plant remmen. Wanneer je na de start een verhouding C/N van 150-200:1 hebt, zie je na 4-5 maanden opkweek dat door een kleinere verhouding de stikstof is vastgelegd door de bark. Dit heeft tot gevolg minder droge stof aanmaak (koolstof) en vastlegging van stikstof in organisch materiaal zoals bark! 28-14-14 bevat weer meer Ureum dan 20-20-20, dat weer meer bevat dan 7-11-27, waarmee de hoeveelheid stikstof weer kan worden gecorrigeerd.
Wij zien in de praktijk dat er ook wordt gestart met extra stikstof en voorraadmeststoffen, die gek genoeg worden gebruikt als basisbemesting voor een jaar teelt. Dit heeft als gevolg dat bij te weinig liters, drain EC’s tot 2.5-3.0 mS/cm kunnen oplopen. Het gewas groeit tevens uit verhouding, meer bovengrondse groei dan wortelvorming. Uit eerder onderzoek bij Floricultura is al gebleken dat deze planten niet meer in te halen zijn t.o.v. planten die onder stabiele omstandigheden bij een gift van 0.8-1.0 EC zijn weg gegroeid. Een hoge EC wordt veroorzaakt doordat meststoffen in de bark niet snel uitspoelen en ionen moeilijker door de wortel worden opgenomen. De hoge concentraties leiden vervolgens tot een hoog zoutgehalte, zichtbaar aan de witverkleuring van bark. Een hoge EC gaat samen met een lage pH. Ureum wordt omgezet in ammonium wat tot verzuring leidt. Om inzicht te krijgen hoe zouten worden gebonden, hoe zout het om de wortels is, kunt u zich voorstellen dat voor een analyse, al driemaal zoveel water nodig is dan bark om gedurende 24 uur de ionen in oplossing te brengen. De werkelijke zoutconcentratie van de bark ligt dus in werkelijkheid vele malen hoger dan met een EC-meter in de bark gemeten!
 
Nadelen
 • Planten nemen minder makkelijk water en voeding op;
 • Gestopte en stompe wortelpunten en vorming van zijwortels;
 • Te weinig nieuwe hartbladeren;
 • Substraat droogt minder snel op;
 • Ongelijkheid neemt toe;
 • Meer wortels buiten de pot;
 • Verstening van de tak;
 • Guttatie;
 • Uitval door Fusarium.
 
Schoonwater is de oplossing, om bark gebonden ionen weer opneembaar te maken voor de wortel. Feitelijk geef je dus geen schoonwater maar een lager EC. Dit is meetbaar aan de drain EC, die dan door uitgespoelde 2-waardige (2+)ionen, soms zelfs hoger kan zijn! Dit heeft naar ons idee meer effect dan

gieten met een lagere EC, omdat dit minder ionen in oplossing brengt dan volledig schoonwater. Wij zien werkelijk het gewas en de wortels ervan opfrissen, een verademing voor de volgende opname van de plant! Zie het als werken onder minder stress! Afhankelijk van de wortelvorming en de hoogte van de drain EC kan dit worden herhaald, of weer starten met (een lagere) voeding.
 
Resultaat
 • Gestrekte (paarse) wortelpunten;
 • Zichtbaar meer jonge hartbladeren;
 • Meer (hals)wortelvorming;
 • Dunnere wortels;
 • Wortels blijven IN de pot;
 • Glans op het blad;
 • Plant kan beter met het licht omgaan.

Table of contents

Images

Files

Source

Date: 2014-08-22 15:59, source: